BorderShops villkor

 • 1. ALLMÄNT TILLÄMPNINGSOMRÅDE

  1.1 Föreliggande allmänna villkor (nedan kallade ”de allmänna villkoren”) för Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH, Drehbahn 7, 20354 Hamburg, Tyskland, (nedan kallad ”leverantören”) gäller för alla avtalsförhållanden som inom ramen för transaktioner i samband med förbeställning ingås med externa parter som köper varor i leverantörens affärslokaler (”BorderShop”) (sådana parter kallas nedan ”köpare”, och båda parter gemensamt kallas nedan för ”parterna”). Leverantörens kompletta erbjudande är avsett endast för konsumenter. Leverantören säljer inga varor till handlare och utfärdar inga fakturor till handlare.

  1.2 Om, och i den mån, som de föreliggande allmänna villkoren avviker från separata överenskommelser som kan ha gjorts mellan parterna (som till exempel sidoavtal eller köpeavtal som ingåtts separat) ska bestämmelserna i de föreliggande allmänna villkoren prioriteras lägre än sådana överenskommelser. Ett minimikrav för sådana separata överenskommelser är att de ska ha gjorts i skriftlig form.

  1.3 Det rättsliga förhållandet mellan parterna grundar sig uteslutande på de lagar som är tillämpliga på den plats där leverantören har sitt säte (registrerad plats för verksamheten), utan rätt till tillämpning av lagvalsregler, och omfattas således av tysk lag. För att undvika missförstånd omnämns härmed uttryckligen att FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG) inte gäller.

  1.4 De hänvisningar till tillämpligheten av vissa lagbestämmelser som görs i dessa villkor, är avsedda endast som förtydliganden. Följaktligen gäller de anförda lagbestämmelserna även utan ett sådant förtydligande, utom i den mån som de föreliggande allmänna villkoren avviker från de förut nämnda lagbestämmelserna eller uttryckligen utesluter dem.

  2. ERBJUDANDE OCH ANTAGANDE

  2.1 Köpare har möjlighet att besöka en webbplats som har inrättats av leverantören (www.bordershop.com), där de kan informera sig om en del av de varor som erbjuds i BorderShop, och reservera de varor som de vill ha för att sedan hämta dem i BorderShop. Dock utgör inga av de varor som presenteras på webbplatsen något erbjudande i rättslig mening. Presentationen utgör endast en inbjudan till att lämna ett erbjudande om att köpa (ett så kallat invitatio ad offerendum). När en köpare har avslutat reserveringsprocessen på webbplatsen, ställer leverantören de önskade varorna till förfogande i BorderShop på ett sådant sätt att de kan hämtas och betalas av köparen vid den tidpunkt som köparen har valt i förväg.

  2.2 Köpare lämnar erbjudandet om att köpa de varor som de har valt när de påbörjar motsvarande transaktion för betalning i BorderShops lokaler (oavsett om de har reserverat varorna i förväg via leverantörens webbplats eller ej). Leverantören å sin sida antar erbjudandet om att ingå ett köpeavtal när leverantören behandlar transaktionen för betalning i BorderShops lokaler.

  2.3 Om köpare inte har hämtat de varor som de har reserverat via leverantörens webbplats vid den tidpunkt som de har valt i förväg, ställs dessa varor tillbaka till lagret för reguljär försäljning senast 24 timmar efter den överenskomna hämtningstiden. Oaktat ovanstående bestämmelse är reserveringen en bekvämlighetstjänst som tillhandahålls av leverantören och inte ger upphov till några som helst rättsliga följder. Den är inte till för att skapa något avtalsförhållande mellan parterna eller något förhållande före ingående av avtal som är förenat med utförandet av skyldigheter. I synnerhet har köparen ingen rätt att härleda respektive göra gällande några krav mot leverantören på basis av reserveringen (t.ex. krav på ett särskilt utförande).

  3. VALUTOR OCH ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

  3.1 De valutor som det går att välja mellan är den danska kronan (DKK) och den europeiska valutaenheten (EUR).

  3.2 Leverantören förbehåller sig exklusiv äganderätt till varorna tills de har betalats till fullo.

  4. PLATS FÖR UTFÖRANDE, ÖVERGÅNG AV RISKEN OCH GARANTIANSPRÅK

  4.1 Platsen för utförande är BorderShop som befinner sig på följande adress: Zur Westmole 1a, 23769 Puttgarden, Tyskland.

  4.2 Risken övergår när varorna överlämnas till köparen av leverantören efter det att betalningen har erlagts i BorderShops lokaler.

  4.3 Köparen åtnjuter lagstadgad rätt att göra gällande garantianspråk enligt avsnitt 437 och följande avsnitt i den tyska civillagen (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch).

  5. SLUTBESTÄMMELSER

  Om någon av bestämmelserna i de föreliggande allmänna villkoren är eller blir ogiltig, påverkar detta inte de återstående bestämmelsernas giltighet. Om en bestämmelse konstateras vara ogiltig, ska parterna anses förpliktade att komma överens om en giltig bestämmelse som kommer så nära som möjligt den ursprungliga bestämmelsen, både i rättsligt och ekonomiskt avseende.

  Hamburg, 28-09-2021

 • 1. ALLMÄNT TILLÄMPNINGSOMRÅDE

  1.1 Föreliggande allmänna villkor (nedan kallade ”de allmänna villkoren”) för Scandlines Bordershop Rostock GmbH, Drehbahn 7, 20354 Hamburg, Tyskland, (nedan kallad ”leverantören”) gäller för alla avtalsförhållanden som inom ramen för transaktioner i samband med förbeställning ingås med externa parter som köper varor i leverantörens affärslokaler (”BorderShop”) (sådana parter kallas nedan ”köpare”, och båda parter gemensamt kallas nedan för ”parterna”). Leverantörens kompletta erbjudande är avsett endast för konsumenter. Leverantören säljer inga varor till handlare och utfärdar inga fakturor till handlare.

  1.2 Om, och i den mån, som de föreliggande allmänna villkoren avviker från separata överenskommelser som kan ha gjorts mellan parterna (som till exempel sidoavtal eller köpeavtal som ingåtts separat) ska bestämmelserna i de föreliggande allmänna villkoren prioriteras lägre än sådana överenskommelser. Ett minimikrav för sådana separata överenskommelser är att de ska ha gjorts i skriftlig form.

  1.3 Det rättsliga förhållandet mellan parterna grundar sig uteslutande på de lagar som är tillämpliga på den plats där leverantören har sitt säte (registrerad plats för verksamheten), utan rätt till tillämpning av lagvalsregler, och omfattas således av tysk lag. För att undvika missförstånd omnämns härmed uttryckligen att FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG) inte gäller.

  1.4 De hänvisningar till tillämpligheten av vissa lagbestämmelser som görs i dessa villkor, är avsedda endast som förtydliganden. Följaktligen gäller de anförda lagbestämmelserna även utan ett sådant förtydligande, utom i den mån som de föreliggande allmänna villkoren avviker från de förut nämnda lagbestämmelserna eller uttryckligen utesluter dem.

  2. ERBJUDANDE OCH ANTAGANDE

  2.1 Köpare har möjlighet att besöka en webbplats som har inrättats av leverantören (www.bordershop.com), där de kan informera sig om en del av de varor som erbjuds i BorderShop, och reservera de varor som de vill ha för att sedan hämta dem i BorderShop. Dock utgör inga av de varor som presenteras på webbplatsen något erbjudande i rättslig mening. Presentationen utgör endast en inbjudan till att lämna ett erbjudande om att köpa (ett så kallat invitatio ad offerendum). När en köpare har avslutat reserveringsprocessen på webbplatsen, ställer leverantören de önskade varorna till förfogande i BorderShop på ett sådant sätt att de kan hämtas och betalas av köparen vid den tidpunkt som köparen har valt i förväg.

  2.2 Köpare lämnar erbjudandet om att köpa de varor som de har valt när de påbörjar motsvarande transaktion för betalning i BorderShops lokaler (oavsett om de har reserverat varorna i förväg via leverantörens webbplats eller ej). Leverantören å sin sida antar erbjudandet om att ingå ett köpeavtal när leverantören behandlar transaktionen för betalning i BorderShops lokaler.

  2.3 Om köpare inte har hämtat de varor som de har reserverat via leverantörens webbplats vid den tidpunkt som de har valt i förväg, ställs dessa varor tillbaka till lagret för reguljär försäljning senast 24 timmar efter den överenskomna hämtningstiden. Oaktat ovanstående bestämmelse är reserveringen en bekvämlighetstjänst som tillhandahålls av leverantören och inte ger upphov till några som helst rättsliga följder. Den är inte till för att skapa något avtalsförhållande mellan parterna eller något förhållande före ingående av avtal som är förenat med utförandet av skyldigheter. I synnerhet har köparen ingen rätt att härleda respektive göra gällande några krav mot leverantören på basis av reserveringen (t.ex. krav på ett särskilt utförande).

  3. VALUTOR OCH ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

  3.1 De valutor som det går att välja mellan är den danska kronan (DKK) och den europeiska valutaenheten (EUR).

  3.2 Leverantören förbehåller sig exklusiv äganderätt till varorna tills de har betalats till fullo.

  4. PLATS FÖR UTFÖRANDE, ÖVERGÅNG AV RISKEN OCH GARANTIANSPRÅK

  4.1 Platsen för utförande är BorderShop som befinner sig på följande adress: Zum Südtor 5, 18147 Rostock, Tyskland.

  4.2 Risken övergår när varorna överlämnas till köparen av leverantören efter det att betalningen har erlagts i BorderShops lokaler.

  4.3 Köparen åtnjuter lagstadgad rätt att göra gällande garantianspråk enligt avsnitt 437 och följande avsnitt i den tyska civillagen (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch).

  5. SLUTBESTÄMMELSER

  Om någon av bestämmelserna i de föreliggande allmänna villkoren är eller blir ogiltig, påverkar detta inte de återstående bestämmelsernas giltighet. Om en bestämmelse konstateras vara ogiltig, ska parterna anses förpliktade att komma överens om en giltig bestämmelse som kommer så nära som möjligt den ursprungliga bestämmelsen, både i rättsligt och ekonomiskt avseende.

  Hamburg, 28-09-2021