Personlig information

§ 1 - INTRODUKTION

Skyddet av dina personuppgifter är väldigt viktigt för oss på Scandlines Danmark ApS, Scandlines Gedser – Rostock ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines BorderShop Rostock GmbH och Scandlines BorderShop Puttgarden GmbH (härefter kallade “Scandlines”). Scandlines har därför vidtagit åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter och för att leva upp till tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning (“GDPR”).

Scandlines är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till Scandlines i slutet på sidan. Såvitt avser Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines BorderShop Puttgarden GmbH och Scandlines BorderShop Rostock GmbH, har ett externt dataskyddsombud utsetts. Även kontaktuppgifterna till dessa hittar du i slutet på sidan.

Denna personuppgiftspolicy anger vilka personuppgifter som kommer att inhämtas när du beställer biljetter eller andra tjänster, tecknar dig för Scandlines förmånsprogram SMILE och när du använder de webbplatser som drivs av Scandlines. Från maj 2018 driver vi följande webbplatser: smile.scandlines.com, scandlines.dk, scandlines.de, scandlines.com, scandlines.se, scandlines.pl, scandlines.nl, scandlines-freight.com, puttgarden.border-shop.dk, puttgarden.BorderShoppa.se, rostock.border-shop.dk och rostock.BorderShoppa.se (härefter kallade “webbplatsen” eller ”webbplatserna”).

Denna personuppgiftspolicy anger även för vilka ändamål dina personuppgifter kommer att behandlas och vilka rättigheter du har i förhållande till detta. Personuppgifter är enskilda uppgifter om personliga eller faktiska förhållanden som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress, IP-adress eller andra uppgifter som kan kopplas till dig.

§ 2 - INHÄMTANDE OCH ANVÄNDNING AV UPPGIFTER

Varje gång webbplatsen besöks kommer din webbläsare, på grund av tekniska skäl, att överföra följande information till oss: 

 • vilken webbplats filen begärdes ifrån,
 • namnet och katalogen som den begärda filen kan hittas i,
 • datum och tid för begäran,
 • överförd datamängd,
 • åtkomststatus (filöverföring, filen kunde inte hittas, osv.)
 • beskrivning av vilken typ av webbläsare som användes, 
 • klientens IP-adress.

Dessa uppgifter kommer endast att användas av oss i syfte att möjliggöra den tekniska driften av webbplatsen och utvärderas av oss för statistiska ändamål endast. Denna användning grundas på artikel 6(1)f i GDPR då den är nödvändig för att säkerställa våra berättigade intressen i att tillhandahålla, driva och förbättra webbplatsen. Uppgifterna kommer inte lagras på sådant sätt att de hänförs till en särskild person och de kommer inte heller att kombineras med andra uppgiftskällor. Din IP-adress kommer omedelbart att raderas efter ditt besök på vår webbplats.

Om det finns möjlighet att uppge dina personuppgifter på vår webbplats (på sätt som anges i § 4), särskilt vad gäller beställning av biljetter, andra tjänster eller allmänna förfrågningar, kan du göra detta på frivillig basis. Scandlines kommer endast att använda dina personuppgifter i syfte att uppfylla respektive ändamål, dvs. i syfte att fullgöra avtal med dig (se artikel 6(1)b i GDPR) eller för att överföra önskad information (se art. 6(1)b eller f i GDPR), såvida du inte uttryckligen samtyckt till att vi använder uppgifterna för mer långtgående ändamål.

Surfvanor
Uppgifter som rör dina surfvanor på våra webbplatser inom Scandlines spåras via cookies och pixlar. Innan användningen av cookies, för att spåra dina vanor på webbplatserna, påbörjas kommer Scandlines att inhämta ditt samtycke. För vidare information om användandet av cookies och pixlar, vänligen se vår cookiepolicy på: https://www.scandlines.se/kundservice/villkor-och-policies/cookies  

§ 3 - SMILE PROGRAM

Detta avsnitt ger dig information om behandlingen av dina personuppgifter såsom medlem av SMILE-programmet. 

SMILE-programmet tillhandahålls av Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8 tr. DK-1561 Copenhagen V.

Scandlines Danmark ApS är ansvarig för att hantera dina personuppgifter inom SMILE-programmet och för att hanteringen sker i enlighet med relevant, tillämplig och tvingande lagstiftning om skydd för personuppgifter. Scandlines är personuppgiftsansvarig enligt tillämplig lagstiftning om skydd för personuppgifter, inklusive GDPR.

Genom att bli medlem i SMILE-programmet ber vi dig under registreringsprocessen om uttryckligt samtycke till följande:

De personuppgiftskategorier som vi behandlar

Scandlines behandlar följande kategorier av okänsliga personuppgifter om dig:

 • Kontaktuppgifter (såsom namn, e-post, adress och telefonnummer)
 • Resfrekvens
 • Surfvanor (förutsatt att vi har fått ditt samtycke i förväg)
 • Köphistorik kopplat till ditt SMILE-kort (pris, plats och antal produkter)
 • Din kommunikationshistorik med Scandlines. 

Ändamålen och de rättsliga grunderna för behandling av dina personuppgifter 
Ansökan och köp

Scandlines registrerar och använder de uppgifter som efterfrågas i ansökningsformuläret för SMILE. I ansökningsformuläret för SMILE kommer du att bli ombedd att ange ditt namn, din e-postadress, din adress, ditt telefonnummer och din resfrekvens.

Scandlines kommer att registrera och använda uppgifter avseende dina köp (pris, plats och antal produkter) genomförda med ditt SMILE-kort.

Scandlines behandlar de ovannämnda personuppgifterna i syfte att uppfylla sina förpliktelser gentemot dig, närmare bestämt att skapa en kundprofil åt dig och beräkna dina SMILE-poäng. Den rättsliga grunden för denna behandling följer av artikel 6(1)b i GDPR.

Vidare, svar på frågor från Scandlines som är hänförliga till dina köp och annan information hänförlig till köp, som du kan komma att ange till Scandlines, kommer att registreras och behandlas i syfte att hålla Scandlines uppdaterad avseende kundbeteenden för att möjliggöra att Scandlines uppfyller sitt berättigade intresse att tillhandahålla dig bättre service, även via direkt marknadsföring.

Den rättsliga grunden för denna behandling är regeln om intresseavvägning som framgår av artikel 6(1)f i GDPR. Vänligen notera att du har rätt att invända mot Scandlines behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning och för behandling för ändamålet direktmarknadsföring. Se ”DINA RÄTTIGHETER” nedan.

Nyhetsbrev
När du registrerar dig för SMILE, behöver du ge ett särskilt och uttryckligt samtycke som ger oss tillåtelse att använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev till dig via e-post. Dessa nyhetsbrev innehåller bl.a. restips, information avseende nya produkter och förmåner samt inbjudningar till att delta i tävlingar. Innehållet i nyhetsbreven baseras på den information vi har inhämtat från din kundprofil. Om du därefter beslutar dig för att motsätta dig utskick av nyhetsbrev via e-post (opt out) kommer du endast att motta 2 e-postmeddelanden per år från SMILE som anger ditt poängsaldo och information om när giltighetstiden för dina poäng upphör.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev är därför ditt samtycke i enlighet med artikel 6(1)a i GDPR.

Marknadsföring
Scandlines kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföring av våra produkter och tjänster och för att genomföra marknadsundersökningar.

För detta syfte kan dina personuppgifter komma att delas med sociala media-aktörer (som t.ex. Facebook) endast för att marknadsföra produkter och tjänster från Scandlines via dessa sociala medier.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6(1)a i GDPR.

§ 4 - MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Scandlines kan komma att dela dina personuppgifter till bolag inom Scandlines-koncernen (dvs. de bolag som anges i § 1 ovan) för de ovannämnda ändamålen, inklusive för tilldelningen av SMILE-poäng baserat på köp som du gjort hos något av Scandlinesbolagen.  

Scandlines kan också komma att dela dina personuppgifter med sociala medier såsom Facebook i syfte att marknadsföra via dessa medier.

Scandlines kan också komma att anlita tredje parter i syfte att lagra och behandla dina personuppgifter för vår räkning, t.ex. hostingleverantörer och Google Analytics (se även § 8 nedan). Sådana mottagare är personuppgiftsbiträden i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och äger endast rätt att behandla dina personuppgifter i enlighet med dokumenterade instruktioner från oss. Scandlines har säkerställt att sådana tredje parter vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan också, från tid till annan, komma att delas av Scandlines med samarbetspartners som utför undersökningar, för det enda syftet att genomföra sådana undersökningar för Scandlines räkning. 

§ 5 - ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES

För lagring av personuppgifter insamlad av Scandlines, anlitar Scandlines tredje part utanför EU/EES i syfte att lagra och behandla dina personuppgifter.

All sådan överföring av uppgifter till tredje part kommer att vara föremål för skriftligt avtal mellan oss och den aktuella tredje parten för att säkerställa efterlevnad av EU:s dataskyddsförordning. Avtalet kommer att ingås antingen på basis av EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller med ett bolag som är certifierat enligt ramverket EU-US Privacy Shield. 

Den tredje parten kommer endast äga rätt att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Du äger rätt att närsomhelst begära en kopia från Scandlines avseende de skyddsgarantier för personuppgifter som har lämnats av aktuell tredje part.

§ 6 - LAGRINGSPERIOD

Information som du tillhandahållit oss via vår webbplats kommer i generellt sett bara att lagras under så lång tid som krävs för att uppfylla avtalet med dig eller för att besvara en förfrågan från dig. När längre lagringsperiod krävs enligt lag, kan personuppgifterna komma att lagras för en längre tid i enlighet med sådana skyldigheter och även med stöd av ett individuellt berättigat intresse (t.ex. i händelse av en rättslig tvist).

Information avseende dina köp relaterade till SMILE-poäng kommer att raderas ett år efter det att nämnda poäng preskriberats, se vidare punkten 7 i Allmänna villkor för SMILE. Våra Allmänna villkor för SMILE finns tillgängliga på www.scandlines.se/villkor

Information rörande namn, e-postadress, adress, telefonnummer och resfrekvens kommer att behållas ett år efter det att de sista poängen på ditt konto har preskriberats eller efter det att ditt medlemskap har avslutats, såvida du inte särskilt har bett oss att radera dina uppgifter dessförinnan.

Avseende din rätt till information, rättelse, radering eller begränsning gäller § 10 nedan. Om du begär att Scandlines raderar alla dina uppgifter och om medlemskap därefter inte är möjligt utan sådana uppgifter, kommer uppsägningsbestämmelserna i punkten 10 i Allmänna villkor för SMILE att gälla.

§ 7 - RÄTTEN ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE

I de fall Scandlines behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, på sätt som framgår ovan, har du rätt att närsomhelst återkalla sådant samtycke.
Ditt återkallande av samtycke innebär vanligtvis att Scandlines inte längre kommer att behandla dina personuppgifter, om inte Scandlines har stöd av någon annan rättslig grund.

§ 8 - GOOGLE ANALYTICS

Webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, dvs. textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien avseende din användning av webbplatsen kommer i regel att överföras och lagras på en Google-server i USA. Anonymisering av IP-adresser är aktiverade på webbplatsen. Google kommer därför att förkorta din IP-adress inom EU:s medlemsländer och EES-länder. Endast i undantagsfall kommer din fullständiga IP-adress överföras till en server i USA tillhörande Google och förkortas där. Den rättsliga ram för sådan överföring till USA är ramverket ”EU-US Privacy Shield” (se ovan under § 5). 

Google kommer, för vår räkning, att använda informationen för att utvärdera ditt användande av webbplatsen, för att sammanställa rapporter avseende aktiviteter på webbplatsen och för att tillhandahålla oss andra tjänster relaterade till användandet av webbplatsen och Internet.

IP-adressen som överförs via din webbläsare inom Google Analytics kommer inte att samköras med andra uppgifter hos Google. Du kan förhindra installation av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Notera dock att du kan förhindras att fullt ut använda funktioner på webbplatsen om du ändrar inställningarna. Du kan även förhindra Google att samla in cookies-genererade uppgifter om ditt användande av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt Googles behandling av sådana uppgifter, genom att ladda ner och installera plug-in för webbplatsen som finns tillgänglig på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

För mer information avseende cookies, vänligen se vår cookiepolicy på en av våra webbplatser och även under § 1.

§ 9 - KAMERAÖVERVAKNING 

Kameraövervakningssystem finns installerade på vissa områden. När så är fallet kommer detta att framgå genom skyltning.

Data från kameraövervakning behandlas med stöd av följande rättsliga grunder:

- Säkerhet avseende hamninfrastruktur och fartyg baserat på tvingande lagstiftning (ISPS-koden, artikel 6(1)c i GDPR;
- Skyddet av Scandlines egendom mot skada och stöld, artikel 6(1)f i GDPR.

Åtkomst till data från övervakning kommer bara förekomma i samband med incidenter och kommer annars automatiskt att tas bort inom perioder fastställda i tillämplig nationell lagstiftning. 

§ 10 - DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen har du ett antal rättigheter som du kan utöva genom att kontakta Scandlines via de kontaktuppgifter som framgår nedan.

Vänligen observera att vi begär viss nyckelinformation från dig i syfte att kunna tillhandahålla de tjänster du behöver. Om du vill att sådan information delvis eller helt ska raderas är det därför möjligt att du inte längre kommer att kunna använda vissa tjänster på webbplatsen, eller att du endast kommer att kunna använda de i begränsad utsträckning.

Vad gäller de rättigheter som framgår nedan är du varmt välkommen att skicka e-post till: compliance@scandlines.com.


Rätten till tillgång

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifterna som Scandlines behandlar om dig, inklusive information om lagringsperiod och med vilka vi delat dina personuppgifter m.m.

Rätten till rättelse och radering

Om de personuppgifter som Scandlines behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, har du rätt att få sådana uppgifter korrigerade, rättade eller blockerade.

Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade.

Rätten till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har i vissa fall rätt att begära att Scandlines begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har rätt till det och väljer att göra din rättighet gällande, får Scandlines endast lagra dina personuppgifter eller behandla dessa i syfte att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk eller skydda en tredje parts eller allmänhetens grundläggande intressen, såvida vi inte fått ditt samtycke. 

Rätten att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på hur vi behandlar dessa. Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. 

Rätten till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt till dataportabilitet, och kan antingen få dina personuppgifter överförda till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten att inge klagomål

Du kan närsomhelst kontakta Scandlines om du misstänker att Scandlines behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Om du och Scandlines trots detta inte finner någon lösning, eller om du inte önskar kontakta Scandlines från första början, kan du lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.

§ 11 - KONTAKT

Dina frågor och förslag gällande dataskydd är mycket välkomna och viktiga för oss. Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till: compliance@scandlines.com.

Maj 2018 

Ansvariga enheter: 

Scandlines Danmark ApS *
Scandlines Gedser-Rostock ApS*
Scandlines Catering ApS*


*Havneholmen 25, 8.
DK – 1561 Copenhagen V

Scandlines Deutschland GmbH**
Scandferries Holding GmbH**
Scandlines BorderShop Puttgarden GmbH**
Scandlines BorderShop Rostock GmbH**


**Bäckerbreitergang 75
D - 20355 Hamburg

** Externt dataskyddsombud: Frank Jander, Kedua GmbH, Eichhorster Weg 80, 13435 Berlin.

 

Privacy Policy for Events hosted by Scandlines

This document (the “Privacy Policy”) informs visitors and participants (“you”) of any public events hosted by Scandlines on Scandlines property (such as border shops or ferries) (“Events”) about how your personal data is collected during Events and used by Scandlines and for what purposes, as well as your statutory rights with regards to your personal data.

The term Scandlines (also “we” or “us”) in this document refers to Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH, Scandlines Rostock GmbH or, respectively, Scandlines Deutschland GmbH, all Bäckerbreitergang 75, D-20355 Hamburg, depending on the host of the event. Each of these Scandlines companies is a separate and independent controller of personal data within the meaning of Art. 4, (7) of the EU General Data Protection Regulation no. 2016/679 (“GDPR”). The public announcements of the specific Event will specify the entity who is the data controller for the specific Event as well as the respective contact details.

Should you have any questions with regards to your personal data in connection with the Events, you can at any time contact us by writing an e-mail to compliance@scandlines.com or by contacting our external Data Protection Officer, Kedua GmbH, EIchhorster Weg 80, 13435 Berlin.

 1. What Data we Collect
  During an Event, we may take photos or videos of the Event (“Footage”). As participant or visitor of such an Event, your likeness may be captured in such Footage and may be possible for viewers of the Footage to identify you, either based on the Footage or on other personal information related to you (“Data”). We will inform you before each Event (either while registering for an Event or when entering an Event) if we intend to take such Footage of the Event. Of course we will take care not to show you in close-up view (unless you deliberately take an active and prominent role in the Event) or in any recognizable private or unfavorable pose (unless you give us prior consent  to do so).
 2. For what Purposes we Collect your Data
  The Footage (possibly including other Data about you) is used for the sole purpose of informing the interested public about an Event and advertise similar Events, in our online or offline media or via live stream on the internet. This use of your Data is necessary to protect our legitimate interests (Art. 6(1) lit. f) GDPR), namely marketing and information interests in connection with our business activities. Where we identify any potential legitimate interests of you which may overrule our legitimate interests (in particular private or unfavorable poses), we will refrain from taking Footage with your Data included. In case we intend to make use of any Footage with your Data included where we come to the conclusion that your right to privacy overrules our above legitimate interests, we will ask you for your express consent before we use such Footage. You can revoke your consent at any time without giving reason with effect for the future by using the above contact channels.
 3. With whom we Share your Data
  We will share your Data only inside the Scandlines group of companies and/or external service or platform providers (e.g. Youtube or Facebook) where this is necessary for the above purposes. Should any of these recipients be located in a country outside the European Economic Area, we will implement necessary measures to ensure an adequate level of data protection before such transfer in accordance with Art. 44 et seq. GDPR (e.g. by entering into EU Model Clauses with the recipient). You can request further information with regards to these measures under the above contact details.
  Once published, the Footage including your Content is visible to the audience of the respective media channels which may include internet users around the globe.
 4. For How Long We Store Your Data
  We will usually delete your Data as soon as it is not relevant for us anymore in order to support the above lawful purposes. However, this will not affect any physical copies distributed in the past or digital copies stored by third parties in the past.
 5. Your Rights
  You have the following statutory rights with regards to your Data:
 • Right to access your Data (the right to request information about our data processing activities in accordance with Art. 15 GDPR)
 • Right to correct your Data (the right to request correction incorrect Data in accordance with Art. 16 GDPR)
 • Right to delete your Data (the right to request deletion of Your Data under the conditions set forth in Art. 17 GDPR)
 • Right to restrict processing of your Data (the right to request restriction of processing of your Data under the conditions set forth in Art. 18 GDPR)
 • Right to object processing of your Data (the right to object processing of your Data by us under the conditions set forth in Art. 21 GDPR)
 • Right to lodge a complaint (the right to complain with a competent supervisory authority if you think we process your Data not in compliance with applicable law. The competent supervisory authority can be e.g. the supervisory authority at your place of residence)

Senast uppdaterad 27/04 2020